Wettelijke vakantiedagen 2023 vervallen in principe op 1 juli 2024

Een nieuw jaar is gestart en dat betekent dus ook nieuwe vakantiedagen voor werknemers. De openstaande wettelijke vakantiedagen over 2023 vervallen in principe per 1 juli 2024.

Bij het vervallen van wettelijke vakantiedagen per 1 juli 2024 geldt wel dat de werknemer bekend moet zijn met deze openstaande dagen. De werknemer moet de kans moet hebben gehad om deze vakantiedagen op te nemen én hij moet weten dat de dagen per 1 juli 2024 vervallen als hij ze niet opneemt. Voor werkgevers is dit dus het moment om het vakantiesaldo van de werknemers in kaart te brengen en daarop actie te ondernemen.

Concreet en in alle transparantie

De werkgever moet er concreet en in alle transparantie voor zorgen dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om zijn jaarlijkse vakantie met behoud van loon op te nemen, en hem er zo nodig formeel toe aan te zetten dat te doen. Daarbij moet de werkgever de werknemer erover informeren ‒ op precieze wijze en tijdig, zodat die vakantie de werknemer nog de rust en ontspanning kan bieden waaraan de werkgever wordt geacht bij te dragen ‒ dat hij de vakantiedagen die hij vóór de vervaldatum niet heeft opgenomen, verliest.

Vakantie zieke werknemer

Extra complex is het als de werknemer ziek is. Bijvoorbeeld een werknemer heeft vakantie aangevraagd en deze is goedgekeurd. Vóórdat hij op vakantie gaat, wordt hij echter ziek. De bedrijfsarts laat weten dat de werknemer niet kan werken, ook niet in ander werk. De werknemer vertelt de bedrijfsarts dat hij toch op vakantie gaat en hij meldt dit ook aan zijn leidinggevende. Mag de werkgever de dagen waarop de werknemer met vakantie is gegaan van het vakantiesaldo afboeken?

Nee, aldus de Hoge Raad op 17 november 2023. Het uitgangspunt is dat dagen waarop een werknemer tijdens een al vastgestelde vakantie ziek is, niet gelden als vakantie. Dit is alleen anders als de werknemer daarmee heeft ingestemd.

Maar de werknemer heeft zelf nog tegen de bedrijfsarts en zijn leidinggevende gezegd dat hij op vakantie gaat. Is dat niet voldoende?

Nee, dat is onvoldoende om aan te nemen dat de werknemer ermee instemt dat zijn ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt. De werknemer moet expliciet bevestigen dat hij instemt met het afboeken van vakantiedagen.

Uitdrukkelijk en gericht instemmen met afboeken vakantiedagen

In de uitspraak staat het als volgt:

Art. 7:638 lid 8 BW ziet enkel op verrekening van vakantiedagen in het geval dat de werknemer ziek wordt vóór of tijdens een vakantie die reeds (overeenkomstig het bepaalde in art. 7:638 lid 2 tot en met 5 BW) was vastgesteld voordat hij ziek werd. Uit de totstandkomingsgeschiedenis van de voorgangers van art. 7:638 lid 8 BW blijkt dat deze regeling beoogt ervoor te zorgen dat een werknemer die vóór of tijdens een reeds vastgestelde vakantie ziek wordt zijn vakantiedagen behoudt, zodat hij die op een later moment kan benutten. Gelet op dit doel dient een werknemer uitdrukkelijk en gericht in te stemmen met het afboeken van vakantiedagen, telkens wanneer de omstandigheid die aanleiding geeft tot het verzuim zich feitelijk voordoet of heeft voorgedaan.”

De werknemer in kwestie heeft dus vakantie genoten, maar heeft daardoor niet minder vakantiesaldo. Oplettendheid is dus vereist als werkgever.

Bron: SalarisVanmorgen.nl

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven